Ons onderwijs

Jenaplanonderwijs binnen ons Kindcentrum

Jenaplanschool Werelds is een openbare basisschool waar ieder kind welkom is, ongeacht zijn- of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Op school creëren wij een veilige omgeving waar iedereen respect heeft voor de verschillen die er zijn tussen mensen onderling en kijken we met interesse om ons heen.

Onze school is een leef- en leergemeenschap. Op onze school kennen we elkaar en kijken we naar elkaar om. Deze verbondenheid zorgt voor een prettige omgeving van waaruit kinderen zich kunnen ontwikkelen. Wij willen graag dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf en voor anderen. Wij geloven dat je juist in contact met anderen, jezelf en de wereld leert begrijpen. Als een kind ontdekt wat echt belangrijk is voor hem of haar, kan het kind ook keuzes maken die goed passen.

Dit betekent dat kinderen bij ons op school:

  • Zichzelf mogen ontdekken: wie ben ik, waar ben ik goed in, wat wil ik nog leren?
  • Medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en leerproces: wat zeg ik, wat doe ik, welke doelen heb ik, kan ik een planning maken en me daaraan houden, kan ik iets maken/creëren, kan ik iets presenteren?
  • Leren omgaan met elkaar: hoe maak ik een ander iets duidelijk, hoe werk ik met anderen samen?
  • Leren dat zij van betekenis kunnen zijn voor zichzelf, anderen en voor de wereld: zij leren ondernemen, onderzoeken en verantwoording afleggen.
  • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, socialiteit en creativiteit staan centraal.

Wij werken in stamgroepen, dat zijn groepen waar kinderen uit verschillende leerjaren samen een groep vormen. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden om van en met elkaar te praten, te werken, te spelen en te vieren. Dit zijn vier belangrijke activiteiten van ons ritmisch weekplan. Heel concreet betekent dit:

Gesprek: iedere dag starten en eindigen we met een gesprek in de kring over hoe het met ons allemaal gaat, wat we willen leren of wat we hebben geleerd. Ook gedurende de dag komt het regelmatig voor dat er over onderwerpen gesprekken zijn in de kring.

Werk: ieder kind heeft zijn eigen weekplanning met daarop eigen doelen die passen bij zijn of haar niveau en tempo. Kinderen leren een planning hanteren en ook leren ze een eigen planning maken. En wat doe je als je planning niet klopt?

Spelen: kinderen leren spelenderwijs, daarom is er bij ons op school veel ruimte voor spel, ook als de kinderen al ouder zijn.

Vieren: we staan regelmatig stil bij alles wat er goed gaat bij ons op school of in een stamgroep. Bijvoorbeeld de goede sfeer die we met elkaar hebben of als we een doel hebben bereikt. Soms wordt iets in de stamgroep gevierd, maar soms ook met de hele school.

We gaan ieder jaar met de hele school drie dagen op schoolkamp. Daar leren we elkaar nog beter kennen en begrijpen. 
Iedere maand hebben we een maandopening waar we met elkaar stil staan bij de doelen en activiteiten van die maand. Ieder kind heeft een maatje in de school, als we maandopening hebben, wordt ieder maatje opgehaald door een ouder kind en samen wonen ze de maandopening bij.
Verder staan er ieder jaar drie centrale projecten op de agenda, waarbij iedereen werkt op zijn eigen niveau aan de leervragen die horen bij een groep. Na het project delen we met elkaar wat we ervaren en geleerd hebben. Delen doen we niet alleen binnen de stamgroep, maar ook binnen de school tijdens een weeksluiting. De kinderen gaan dan weer met hun maatje naar de hal, waar wij gezamenlijk met de hele school de afsluiting van de week of project vieren, de weeksluiting.

Openbaar onderwijs, altijd op zoek naar verbinding

Op de openbare school zijn we altijd op zoek naar verbinding. We leren kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Daarom leven en leren we samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Er is ruimte voor ieders verhaal. Kinderen mogen ook hun stem laten horen en ze leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door met elkaar in gesprek te gaan leren kinderen onderlinge verschillen te herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect. Die verbinding geeft hen een stevig handvat voor hun toekomst!

Niet apart maar samen
In het cluster Vianen-Zederik zoeken we op allerlei fronten verbinding met andere partijen, zoals de kinder- en buitenschoolse opvang en de omliggende scholen. Ook voor kinderen met speciale behoeften is een plek. Die samenwerking zorgt ervoor dat het kind centraal staat met alles wat het nodig heeft. Onze 6 scholen in het cluster werken onderling samen in een leergemeenschap. We versterken elkaar door het delen van kennis en expertise. Wij bieden bijvoorbeeld voltijds hoogbegaafdenonderwijs. De kinderen leren in een eigen groep op een andere manier, maar werken en spelen ook samen met de rest van het Kindcentrum.  

Verbinding met de omgeving
Leerlingen worden gestimuleerd om oog te hebben voor de mensen en de natuur om hen heen, daar gaan we met elkaar over in gesprek. We zoeken ook naar samenwerking met partijen buiten de school. We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun stem te laten horen in de leerlingenraad. “Openbare scholen zorgen ervoor dat alle kinderen welkom zijn en samen leren, ook van hun verschillende achtergronden.” Meer weten over openbaar onderwijs? U kunt verder lezen op openbaaronderwijs.nu of op school het boekje ophalen.