Onze ouders

Samen betrokken bij het leren

De betrokkenheid tussen school en ouders is belangrijk voor onze school en voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Met een intensieve samenwerking tussen ouders en leerkracht komt uw kind het best tot leren. Op Kindcentrum Werelds betrekken wij daarom de ouders actief bij de ontwikkeling van het kind. 

Samen

Samen bereik je meer, dat ervaren onze leerlingen en ons team dagelijks.
Samen met ouders werken wij aan het succes en het welbevinden van de kinderen.

Ouderraad
De ouderraad (OR) wordt bestuurd door ouders die zich actief inzetten om activiteiten te organiseren en ondersteunen.
Zij zijn een vereniging (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en werken volgens een huishoudelijk regelement.

De OR komt zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast voert het dagelijks bestuur (de voorzitter, de penningmeester en de secretaris) overleg met de locatiecoördinator en de Medezeggenschapsraad.

De ouderraad stuurt elk schooljaar een verzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de kennismakingsdagen (KMD) en/of schoolreisje, die op rekeningnummer van de OR overgemaakt dienen te worden.

Oudercommissie Dichtbij

Bij Dichtbij is de medezeggenschap van ouders geregeld in een oudercommissie.
De oudercommissie adviseert Dichtbij Werelds over het beleid ten aanzien van: 

• de uitvoering van artikel 1.50/1.56 van de Wet Kinderopvang (het bieden van verantwoorde kinderopvang)

• voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid

• openingstijden • spel- en ontwikkelingsactiviteiten

• klachten en klachtenregeling

• de prijs van kinderopvang 

Daarnaast heeft de oudercommissie tot taak het contact van de ouders met Dichtbij te bevorderen en om mee te helpen met het organiseren van activiteiten.