Onze medezeggenschap

MR 

Scholen vinden betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang en zien dat die een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van hun kinderen. Ouders hechten een groot belang aan goed onderwijs voor hun kinderen. De ontwikkeling van het onderwijs is dan ook een gemeenschappelijk belang. De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is.  

De medezeggenschapsraad (MR) van Werelds bestaat uit 3 ouders en 3 stamgroepleiders en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.
Dit doet de raad door mee te denken en mee te beslissen over bijvoorbeeld onderwijskundige veranderingen, het schoolreglement, de begroting en schoolvakanties. De MR vergadert 6 keer per jaar.

Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

GMR/CMR

Het schoolbestuur (het bevoegd gezag) heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijke vastgestelde bevoegdheden. Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft ook gekozen voor het instellen van clustermedezeggenschapsraad (CMR) die verbonden is aan een cluster. De GMR treedt op voor alle scholen van O2A5 of voor de meerderheid van de scholen als dit van gemeenschappelijk belang is. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse, positie. De CMR functioneert als medezeggenschapsorgaan voor het clusterbeleid en het lokaal onderwijsbeleid. De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Zo zijn er door Stichting O2A5 reglementen voor de hierboven genoemde raden vastgelegd (www.o2a5.nl).

Zaken die in de vergaderingen aan de orde komen zijn: het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR van de school en ook deze schoolgids. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn op te vragen bij één van de MR leden. Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar. Als u zitting wilt nemen in de MR kunt u zich verkiesbaar stellen. Informatie hierover is te krijgen op school.  

De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Zo zijn er door Stichting O2A5 reglementen voor de hierboven genoemde raden vastgelegd (www.o2a5.nl).