Ouderraad

De Ouderraad.De Ouderraad. De ouderraad (OR) is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en werkt volgens een Huishoudelijk Reglement. De ouderraad bestaat uit het Bestuur (de voorzitter, de penningmeester en de secretaris) en overige actieve ouders/verzorgers. Deze leden bespreken de schoolactiviteiten van dat jaar. Zij maken het financiële beleid, mobiliseren ouders en zien toe op de uitvoering hiervan. De ouderraad komt zes keer per jaar  bij elkaar. Daarnaast voert het Bestuur overleg met de locatiecoördinator en de Medezeggenschapsraad. Voor alle feesten en evenementen wordt een werkgroep gevormd uit ouders en stamgroepleiders. Van elke activiteit is een draaiboek inclusief evaluaties aanwezig op school. De ouderraad stuurt elk schooljaar een verzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de kennismakingsdagen ( KMD) en/of schoolreisje, die op het rekeningnummer van de OR overgemaakt dienen te worden. De OR informeert ouders via de website en email.